понеділок, 27 листопада 2017 р.

Ш
 1.                                 

Школа для дитини - це другий дім, у ньому мають панувати добрий настрій, життєрадісна атмосфера, душевність між учителем та учнями.

 1.  У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу, як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі «Сто порад учителю» він писав: «Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати  сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумової праці….»
      Розвивати творчі здібності можна по-різному.
                  Мої задачі, як педагога це:
  -        Визначати психолого – педагогічні особливості  дітей з творчими здібностями;
  -        Управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного;
  -        Створювати  ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості учнів;
  -        Розвивати уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірність;
  -        Розвивати прагнення постійно вдосконалюватися;
  -        Створювати «ситуації успіху»;
  -        Впроваджувати інноваційні методи навчання та здоров’язберігаючі технології.

          Природа щедро наділила кожну здорову дитину можливостями розвиватися, потрібно лише знати, як реалізувати ці можливості, і тоді кожен здоровий малюк зможе піднятися на найбільші висоти творчої діяльності.

   /   А щоб дитина була здоровою, їй хотілося працювати, творити, фантазувати, отримувати невеликі успіхи треба допомогти їй бути здоровою.
  Тому велика оздоровча робота проходить в гімназії, адже ми школа – культури здоров’я.

    /      В класі обов’язково: ранкові зустрічі (це психологічний стан дитини), ранкова зарядка, а також використання «Скриньки поганого настрою». На уроках фізкультхвилинки, рухливі перерви, спортивні секції, оздоровчі прогулянки, свята: День здоров’я, День Сім’ї, спартакіада. Не забуваємо про сольові мішечки для правильної постави, каштанові аплікатори. На уроках мови завдання  оздоровчого напрямку,на математиці задачі. А також музикотерапія, казко терапія, ігротерапія, ароматерапія та багато іншого.

   /      У творчому пошуку вчитель завжди
                            впевнено йде до своєї мети:
                            Розуму вчить, відкриває світи
                            Прагне здоров’я дітей зберегти.

   / Кожна дитина – неповторна індивідуальність. Тому у кожній дитині є свої здібності до різних видів творчості.
         
                                   Існують різні види творчості учнів:
  -        Образотворча
  -        Навчальна
  -        Наукова
  -        Технічна
  -        Літературна
  -        Управлінська
  -        Музична 

   /      А моїм особливо важливим завданням є – допомогти кожному учневі знайти себе в житті, пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.

              Освітня галузь «Мова і література» Державного стандарту полягає у функціональному підході до шкільного мовного курсу, який передбачає співвідношення мовної теорії та мовленнєвої практики.

           Один із чотирьох видів мовленнєвої діяльності – це читання.

           У початковій школі навчальний предмет «Читання» - багатофункціональний. У процесі вивчення здійснюється мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток школярів, виховується дитяча особистість.
         
        /      Вміємо читати – вміємо пізнавати.
           Пам’яткою для вчителя є настанови В.Сухомлинського: «Навчіть у початкових класах всіх дітей читати так, щоб вони вміли читаючи думати й думаючи читати».
         

            Але йде час….. та сучасні діти вимагають від нас нового, ще невідомого.
     Народна мудрість говорить: «Не навчайте дітей так, як навчали Вас. Вони народились в інший час». Тому я маю розглядати кожного учня, як окрему особистість з її поглядами, переконаннями, почуттями.
          
    /слайд 23/   Формування творчої особистості засобами художньої літератури (тобто на уроках читання) насамперед передбачає:
  -        Систематичне розв’язування на уроці різноманітних творчих завдань;
  -        Урахування вікових особливостей учнів;
  -        Залучення до роботи на уроці всіх учнів;
  -        Використання різних засобів, підходів до учня;
  -        Проблемний підхід до вивчення творів

           Читання – самостійне плавання в морі знань і завдання кожного з нас полягає в тому, щоб кожен вихованець зазнав щастя цього плавання, почувався сміливцем, який  опинився віч – на – віч із безмежним морем людської мудрості.
           А щоб плавання було цікавим і корисним я використовую на уроках читання інноваційні технології.
           В навчально – виховному процесі ефективно використовувати такі інноваційні технології:
  -        Розвивальне навчання;
  -        Проектне навчання;
  -        Інтерактивні технологій.         
            У своїй роботі я користуюся методиками, які формують творчу, мислячу особистість дитини, організовую радісне навчання без примусу, розвиваю в них стійкий інтерес до знань.
          Навчання учнів будую в такій послідовності:
                                  
       /        Цікаво       →     знаю         →   вмію
          Саме ж навчання прагну зробити не простішим, а зрозумілішим              

  Однак розумію, що процес навчання — це не без­перервна радість. Не все може бути цікавим у на­вчанні. Наслідуючи К.Д.Ушинського, вважаю за потрібне "привчити дитину робити не тільки те, що її цікавить, а й те, що не цікавить, робити заради приємності виконати свій обов'язок".
  Намагаюся будувати уроки так, щоб кожен учень почувався дослідником, який самостійно здо­буває знання, мав змогу зіставляти, порівнювати, шукати і знаходити істину, доводити висунуті гіпо­тези під час спілкування зі своїми однокласниками та з учителем.
       Такий підхід до процесу навчання й виховання дітей сприяє розвитку їхніх творчих задатків, який забезпечується інтерактивними методами навчання, як
  акваріум
  мікрофон
  «мозковий штурм»
  робота в парах,
  у малих і великих групах
  дерево рішень
  імітаційні ігри, ділові ігри,
  розігрування ситуації за ролями
  дискусія,
  дебати
           Результативність творчого процесу зумовлюється   його організацією.

  Під час уроків читання на всіх етапах використовую творчі завдан­ня. Так, на етапі сприймання художнього твору — це завдання-настанови.
  Виконання будь-якої творчої роботи закінчую аналізом та оцінюванням, що потребує від учнів вия­ву критичності й незалежності суджень, проблемного бачення інших творчих властивостей. Найчастіше ви­користовую взаємоаналіз і взаємооцінювання, у про­цесі яких кожен розвивається і як читач, і як творець.
       На уроках читання використовую стратегії, які значною мірою стимулюють розвиток творчих здібностей дітей. Зокрема, літературні ігри, кросворди, складання віршів, скоромовок, загадок, а також шаради, анаграми, вікторини спри­яють розвитку дивергентного мислення (швидкості, гнучкості, точності, оригінальності). Найбільше діти полюбляють виготовляти книжки – малятка на різні теми. Творчі здібності стимулюю також за допомогою активізації фантазії, уяви школярів.
       Навчити дітей відчувати мелодійність рідного слова, красу навколишньої природи, тонкощів людських стосун­ків, посіяти добро в дитячі душі, заохо­чувати дітей у їх фантазіях, ставати на місце будь-яких живих створінь, щоб навчитись відчувати чужу радість і чу­жий біль,— це одне з завдань уроків у початкових класах. В. О. Сухомлинський в одному зі своїх звернень пи­сав: «Умій відчувати поряд із собою людину, вмій розуміти її душу, бачити в її очах складний духовний світ -— ра­дість, горе, біду, нещастя. Думай і від­чувай, як твої вчинки можуть відбити­ся на душевному стані іншої людини». Ці слова видатного педагога стали моїм девізом у роботі з дітьми.
                 Я  намагаюся плекати паро­стки духовності, відкривати і розвивати творчі здібності дітей. Щоб виконати ці завдання, необхідно дітей перекону­вати, що вони — найбільше багатство країни, що вже зараз вони виконують відповідальне державне завдання — збагачують себе знаннями. Необхід­но довести дітям, що дорослі вірять у їх здібності та завжди готові допомог­ти і підтримати кожну особистість.
         На уроках я розвиваю здатності до фантазування, перевтілення; вчу елементарної акторської справи; нама­гаюсь розвинути навички віршоскладання. Звичайно, не обов'язково мої учні в майбутньому стануть поетами. Але якщо краса чистої, дитячої душі виллється на папері поетичними ряд­ками, то це буде підсумком моєї робо­ти в навчанні та вихованні. Це озна­чатиме, що людина починає вчитись володіти рідним словом, і в її душі утверджуються ідеали добра.
          Вчу дітей співчувати, співпережива­ти, а отже, ті зернини доброти і мило­сердя, які я намагаюсь посіяти в їхніх душах, нарешті проростуть...

   /    Успіхами моєї роботи я можу пишатися. Половина класу  спробували свої здібності у різних конкурсах. І я дуже рада, що мої учні мають змогу реалізуватися в тій чи іншій діяль­ності, розкрити свої здібності, виявити й показати найменші досягнення та успіхи.
          І, врешті-решт, систематичне вико­ристання творчих  завдань у навчально-виховному процесі до­поможе розвинути в кожного учня гнучкість мислення, навчити кож­ну дитину логічно розмірковувати, нестандартно розв'язувати пробле­му, не зубрити, а думати, самостійно робити висновки, пропонувати ори­гінальні рішення.
         А для мене розвиток творчих здібностей учнів — це можливість помандрувати у світ кожної дитини через її розповіді, малюнки, казки, вірші. Це можливість познайоми­тися із захопленнями, найзаповітнішими мріями дітей. Це відкриття дитячого Я — собі, ровесникам і самій дитині. Це вихід на особистість дитини.
           Суспільству майбутнього потрібні люди з актуальними знаннями, гнучкістю і критичністю мислення, творчою ініціативою. Працюючи над проблемою, я намагалася, щоб мої діти були, у майбутньому, самостійними, компетентними людьми, які не чекатимуть вказівок щодо кожної дрібниці, а  візьмуть відповідальність на себе, доведуть розпочату справу до кінця.  Адже вони сучасні діти!   

    /слайд 29/   
Українська народна пісня «Ходить гарбуз по городу»
Мета: Вдосконалювати, розвивати образне мислення та мовлення учнів; учити знаходити характерні ознаки образів, розвивати кмітливість, уяву, розширити і збагатити знання дітей про гарбузи та інші овочі; ознайомити з історією та лікувальними властивостями овочів, використання гарбузів в українській кулінарії, розвивати акторські здібності та вокально-хорові навички, розвивати вміння читати в особах, доводити свої міркування, збагачувати словниковий запас учнів, виховувати любов до людей, які бережуть традиції і звичаї нашого народу.
Обладнання: потішка, скоромовка, загадки, кросворди про овочі, завдання тести до пісні «Ходить гарбуз по городу», малюнки, виставка поробок до пісні, страви з гарбуза.
Тип уроку: Урок засвоєння нових знань
Хід уроку
І. Організаційний момент
1. Привітання
    У нас сьогодні ніби свято
    Гостей зібралося багато
    Ану ж на них ви подивіться
    Та веселенько усміхніться
    І привітайте їх у нас,
    Що завітали в добрий час.
-        Діти, для того щоб наш урок був цікавим, продуктивним, навчальним, трішки казковим, якими ви повинні бути? (Дисциплінованими, уважними, зібраними, активними).
-        Якщо ви будете такими, ми проведемо цікавий і творчий урок.
ІІ. Вправи з розвитку й контролю дихання, дикції та голосу.
1.    Прочитати прислів’я на одному мовному видиху. Після короткого видиху – пауза – вдиху прочитати прислів’я повністю. Повторити 3 рази.
Осінь усьому рахунок веде.
Осінь іде й за собою дощ веде.
2.    Робота з скоромовкою
Бабин біб розцвів у дощ.
Буде бабі він у борщ.
   Прочитати: пошепки повільно
                       повільно вголос
                       швидше пошепки
                       швидше вголос
                       швидко пошепки
                       швидко вголос
Прочитати з питальною інтонацією, передайте здивування, радість під час читання.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація.
 1. Підготовка до сприймання пісні           
 Акровірш
Гарний виріс на городі в нас овоч,
А бадилля розпустив на весь город.
Разом із картоплею, квасолею
Бува веселий заводить хоровод.
У сімї городній його поважають
За господаря свого усі сприймають.
2. Вправа «Перекладачі»
- Переставте склади і прочитайте слова. Знайдіть зайве слово. Доведіть свою думку
Киогір – огірки                                     шагру  - груша
Рякибу – буряки                                    сокваля – квасоля
Няди -     диня
3. Розгадування кросворду (робота в парах)
1.   Довгий, зелений, добрий солоний. Добрий і сирий. Хто він такий?
2.   Сидить дівчина в коморі, а коса її надворі.
3.   І печуть мене і варять, і їдять, і хвалять, бо я добра.
4.   Що то за голова, що лише зуби і борода?
5.   Коли він народився
В зелений одяг нарядився.
А минуло кілька днів –
То він почервонів.


о

в

о

ч

і
4. До нас на урок завітали особливі гості. Зустрічайте їх.
  Сценка «Пан Гарбуз» (виконують учні 7 класу)
5. –Героями кросворду, вправи «Перекладачі», сценки буди овочі. Зрозуміло, що і тема уроку пов’язана з овочами. Про себе прочитайте назву твору, а вголос ті слова, які надруковані меншим шрифтом. – Так, українська народна пісня.
- На сьогоднішньому уроці ми познайомимося ще з одним жанром усної народної творчості – народна пісня. Народні пісні мають форму вірша. За змістом вони часто нагадують казки. У тих піснях, що ви прочитаєте природні явища та рослини зображені як живі істоти. Читати пісні треба наспівно, наче ведеш довірливу розмову.
 - А які українські народні пісні ви знаєте? ( «Веселі гуси», «Ой, єсть в лісі калина», «Ой на горі жито»)
- Прочитайте вголос назву пісні. – Як ви гадаєте, де будуть відбуватися події? Про що розповідатиметься в цій пісні?
6. Читання пісні вчителем
- Чи сподобалась пісня? Чим?
-  Хто дійові особи пісні?
- Де відбуваються події? Чи правильне було передбачення?
- Який настрій пісні? ( Вона весела, життєрадісна)
7. Словникова робота
 1.Пояснення значення слів
Свояк – родич       бараболя – картопля         перистий – рябий
 2. Прочитати правильно слова:
Гарбузові, господиня, родичі, городу
8. Читання пісні учнями мовчки
- Яким тоном потрібно читати слова автора? Дійових осіб? (слова автора потрібно читати розповідним тоном, слова гарбуза – поважним, інших овочів – радісним, захопленим тоном)
9. Читання ланцюжком (за строфами)
Настанова: Читаючи строфу намагайтеся грати роль певної дійової особи.
ІV. Фізкультхвилинка
       На город підемо працювати,
       Будем овочі збирати,
       Вітамінів в них доволі,
       Будемо ми усі здорові.
            Підемо ми в сад гуляти,
            Будем фрукти ми зривати,
            Вітаміни в них теж є,
            Це здоров’ячко моє.
10. – Вітаміни – це корисні речовини, які необхідні нашому організмові. Коли людина їх не одержує, в неї розвиваються різні хвороби. Вітаміни нам потрібні кожен день.
- Я знаю, що гарбузи живуть серед людей з давніх-давен. Вони були для людей і їжею, і посудом, і сховищем для зерна. Серед родини гарбузів є не лише такі, до яких ми звикли – круглі чи довгасті, є й схожі на грушу, на пляшку, на яйце.
    У нас в Україні вирощують гарбузи столові, кормові й декоративні. Кормові сорти використовують для годування худоби. Із столових можна виготовляти безліч страв. Декоративні гарбузи прикрашають наше житло. Найважчий гарбуз – більше 800кг.
   Гарбуз лікарська рослина. З лікувальною метою вживають м’якиш гарбуза як засіб сечогінний, проти блювання, зовнішньо застосовують як компрес при опіках, висипах на тілі. Успішно лікують гарбузовими плодоніжками набряки, пов’язані з порушенням роботи серця і нирок.
  Полюбляють гарбуз і кулінари. Супи, котлети, пудинги, джем, пастила, повидло, бісквіти, тістечка. З гарбуза можна приготувати безліч страв. А яка смачна гарбузова каша з пшоном, рисом, галушками.
   Вітаміни, які містяться в моркві поліпшують зір, роблять ваші щічки рум’янішими.
   Капуста в усіх стравах корисна. Їжте її, набирайтеся сили. Той, хто постійно вживає її буде сильним, міцним, стійким до хвороби, сік лікує кашель, ангіну.
  Картоплю всі люблять їсти: і діти і дорослі. Сиру, порізану кружальцями картоплю прикладають до чола для зниження температури. Сік вживають при болях у шлунку, а сиру терту картоплю прикладають при опіках.
  Сік буряка лікує головний біль, шматочки сирого буряка прикладають до ясен, заспокоюють зубний біль. При нежиті потрібно закапувати в ніс дві-три краплі соку вареного буряка. А ще буряк поліпшує роботу печінки.
   Часничок хоч і припікає язичок, але він вбиває мікроби, береже нас від хвороб. Часник лікує нежить, зубний біль.
   Цибулька корисна і в салатах і в борщах, захищає нас від грипу.
11. Інформація дітей про овочі та їх корисні властивості:
        Кожен знає, що морквиця
        На городі, мов цариця.
        Коси довгі кучеряві,
        Та ще й платтячко яскраве
        Я смачна і вітамінна,
        І не гірша апельсина.
        Той, хто моркву поважає
        До ста років доживає.
                    Український борщ чудовий
                     По усіх краях відомий
                     У борщі я головний
                     Борщ без мене не смачний.
   А зелені огірочки
   Всі вживають залюбки
   Нас шанують недаремно:
   Дух наш свіжий і приємний.
   На канапці і в салаті
   Ми і  в будень і на святі.
                 Помідор – смачний, кругленький,
                 Має щічки червоненькі
                 До смаку я в кожній страві
                 Роблять соки і приправи
                Соус, борщик і салат
                 Люди з радістю їдять.
   На цибулю нарікають,
   Що до сліз я допікаю,
   Вибачте та я не винна,
   Бо я лікарська рослина.
   Соком з медом почастую
   І здоров’я подарую.
                 Часничок я білозубий
                  Ви мене не бійтесь, люди
                  Хоч гіркий я – та корисний.
                  Всім мене потрібно їсти.
                  Хто мій зуб з’їдає сміло,
                  Буде мати зуби білі.
    Кожен знає: жовта диня
    На городі господиня
    Я – солодка, соковита,
    Покуштуй - не схочеш пити
    А як їстимеш саму,
    Всі хвороби прожену.
                Я найстарший на городі!
                Я великий і бокастий,
                Жовтогрудий і смугастий
                 Я – чудовий дар осінній,
                 З гарним та смачним насінням
                 Хто їсть кашу гарбузову
                 Буде сильним і здоровим
    Із капусти варять борщ.
     А з капусти пиріжки
    Найсмачніші в світі
     Їх з’їдають залюбки
     І дорослі й діти.
                 А я теж солодкий трохи!
                 А ім’я моє – горох!
                 Я як тільки побажаю
                 Всіх горохом пригощаю.
   Я - салатик вітамінний,
   І на смак я теж відмінний
   Бурячок і огірок,
    Капустинка і морквинка,
   Квасолинка й картоплинка –
   Все змішалося в мені.
   Пригощайтесь на здоров’я!
   Відгадайте, друзі, хто я?
   А це зовсім не секрет
   Я салатик …
                  Усі овочі чудові!
                  Їх вживають для здоров’я
                  Щоб здорові ви були,
                  Всі вони для вас зросли
                  Кожен смак і користь має,
                  Людям сили добавляє
                  Пам’ятайте, любі діти
                  Треба овочі – любити!
12. Читання пісні в особах.
13. Запитання за змістом:
 - Чим ця пісня схожа на казку?
 - Чому диня, огірки, буряки, квасоля, бараболя і біб назвали себе гарбузовими родичами?
 - Прочитайте, з яким запитанням звертається гарбуз до родичів?
 - Яку відповідь давали всі родичі на запитання гарбуза?
 - Назвіть за порядком, хто відповідає гарбузові:
 - З чим приготують гарбуза? Як про це говорить він сам?
 - Розгляньте  ілюстрацію до пісні. – Які рядки проілюстровано? Прочитайте їх виразно.
 - Який інший заголовок можна дібрати до пісні?
14. Читати «диктором».
15. Завдання тести

1.         Назва пісні.
1)   «Ходить буряк по городу»
2)   «Ходить часник по городу»
3)   «Ходить гарбуз по городу»

2.   Ходить гарбуз по городу – це…
   1)українська народна пісня;
            2) російська народна пісня;
     3)білоруська народна пісня.
3.   Головний герой пісні…
        1) горох;
        2)біб;
        3)гарбуз.

4.   Господинею гарбуза була…
1)   цибуля;
2)   диня;
3)   капуста.

5.   Синами й дочками гарбуза були …
1)   бурячки;
2)   боби;
3)   огірочки.

6.   З чим будуть їсти гарбуза…
1)   з рисом і м’ясом;
2)   з пшоном і салом;
      3)з картоплею і рибою 
V.  Підсумки уроку. Виставлення оцінок.
1. Гра «Мікрофон» (Свою відповідь починаємо зі слів….)
 - Я довідався на уроці, що ….
 - Мені сподобалось ….
 - Я тепер знаю ….
2. – Всі дружні й активні були увесь час,
       Хороші оцінки чекають на вас.
             (Коментую оцінки)
VІ. Домашнє завдання.
 Опрацювати пісню «Три товариші». Визначити чи однакові пісні за характером. Що спільного та в чому відмінність?
VІІ. Рефлексія.
-        Які ваші враження від уроку? Чому вдалося виконати всі завдання?
-        Що на вашу думку, вдалося найкраще? Чому?
-        Чи виправдалися ваші очікування?
VІІІ. Виконання учнями пісні «Ходить гарбуз по городу» під музичний супровід з використанням фігурок овочів.
ІХ.  – В гарбузовій каші
           Сила й слава наші
           Хто цю кашу споживає
           До ста років доживає.
Частування гостей та учнів стравами з гарбуза.
-        Щоб родила щедро нива,
Щоб у хаті все як слід,
 Щоб довіку був щасливий
Український славний рід.